Jet Events
Als uw feest een FEEST moet zijn!

 


Leveringsvoorwaarden Jet Events

 

Jet Events

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Slangenburg 30, 7608 RR te Almelo, hierna te noemen: Jet Events.

 

Offertes

De door Jet Events gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven.
Jet Events is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Jet Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jet Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Jet Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jet Events is uit gegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Jet Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jet Events daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvullen van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Annulering

Indien de opdrachtgever en Jet Events een overeenkomst zijn aangegaan is het voor de opdrachtgever niet mogelijk zich aan de overeenkomst te onttrekken, tenzij Jet Events daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven dan is de opdrachtgever niettemin, bij wege van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag exclusief BTW verschuldigd, alsmede de door Jet Events gemaakte komsten, tenzij Jet Events te kennen heeft gegeven van de vergoeding af te zien.

 

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Jet Events aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per week.

 

Toeslagen

Over de feestdagen wordt een toeslag van 35% gerekend.